آخرین شرایط اقساطی مدیران خودرو

آخرین شرایط اقساطی مدیران خودرو خرداد ماه 1399 به صورت پیش فروش تحویل 75 روزه به نرخ روز میباشد. که 25درصد مبلغ پیش پرداخت زمان ثبت نام و 15% زمان صدور دعوتنامه و 60 درصد وام با اقساط 12 الی 60 ماهه دریافت میگردد.