حمل خودرو با جرثقیل در حضور راننده

 طبق قانون مأموران راهنمایی و رانندگی حق ندارند در حضور راننده خودرو او را به پارکینگ منتقل کنند.

اما باید به این موضوع توجه داشت که در صورت حمل خودرو با جرثقیل توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی،در همه موارد اگر قبل از حمل یا حتی در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود،مأموران موظف هستند ضمن صدور قبض جریمه،خودرو را به او تحویل دهند.

بر این اساس مأموران راهنمایی و رانندگی نمی‌توانند پس از حضور شما در محل هنگام حمل خودرو اتومبیل شخصی‌تان را به پارکینگ منتقل کنند.

در صورت تحویل ندادن خودرو می‌توانید به مأمور گوشزد کنید که مطابق تبصره 2ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی او چنین حقی ندارد.