خودروسازی چری ۵۰۰ هزار عدد ماسک مخصوص پژشکی را توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن به کشور ایران هدیه نمود که این نشان دهنده روابط عمیق و صمیمانه و استراتژیک میان این دو کشور است .